януари -март 2017: Проект за изменение на ОУП

В края на 2016 година проектантския екип, нает да изготви проекта за именение на ОУП е готов. Планът е изработен така, че да запазва в максимална степен озеленяването в парка.

Bedechka_plan_OUP_.pdf

На 20 януари се провежда обществено обсъждане на проекта за промяна на ОУП. Постъпват над 200 възражения от собственици и инвеститори на територията на парка. Постъпват и редица становища от природозащитни организации и от защитници на Бедечка в подкрепа на предложението за прокяна на ОУП и защита на парка.

На 16 февруари се провежда експертен съвет по устройсво на територията (ЕСУТ), на който присъстват собственици, защитници на парка и външни лица - архитекти и проектанти на настоящия ПУП за застрояване на Бедечка. Срещата се обявява в две части - открита и закрита. В откритата част се дава думата на собствениците и на защитниците на парка да се изкажат и след това биват приканени да напуснат залата. В залата обаче остават външни лица, а именно тези изработили подробния устройствен план. В доклада на ЕСУТ незнайно как се появява настояване за промяна на вече изработения план за промяна на ОУП, като се изисква включването на продължанието на ул. Августа Траяна. Изтъкват се необосновани агрументи за нуждата от нея поради наличието ѝ в транспортната схема на града. От по-късно представения протокол от ЕСУТ не става ясно по чие предложение е прието това изменение и каква точно е нуждата от него, при условие, че единствената роля на този четирилентов път, планиран да мине през парка е да създаде достъп до околовръстен път за облекчаване на трафика.

Продължението до околовръстния път обаче никога не е било планирано и няма да бъде реализирано в близките години. У защитниците на парка остава впечатлението, че се правят умишлени опити да се разцепи парка на две и да се завеземе южната територия, където са разполжени имотите на по-големите инвеститори.

В края на март е готов и новия вариант на ОУП, с включено продължение на ул. Августа Траяна.
IZM.OUP_predv._proekt_SCAN_.jpg